Privacy verklaring van PLATAAN12  te Made

Ontwerpbureau PLATAAN12  respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Met het voorzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u dit venster te sluiten. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1: Wettelijke bepalingen

  1. Website ( hierna ook “De Website’);
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens ( Hierna ook: “De beheerder”):

Ontwerpbureau PLATAAN12

Naam: Caroline van Gennip

Adres: Plataanstraat 12

Postcode en plaats: 4921DM Made

 

Artikel 2: Toegang tot de website

De toegang tot de website en gebruik is stikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop vertrekt worden, niet gebruiken voor  commerciële politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3: De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikte zijn beschermd

bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsgevolging.

 

Artikel 4: Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken;
  • Tot de gehele of gedeelte van de website alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette;
  • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

 

Artikel 5: Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet en vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy verklaring. De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur opgelopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruiken van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Artikel 6: Het verzamelen van gegevens

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de  elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en PLATAAN12. En indien aan de orde voor het verwerken van uw tuin- of interieurontwerp en betalingen. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die via deze website zijn verzameld, tenzij nodig voor het doel van de website.

 

Artikel 7: Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u elders op deze website.

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u ons een e-mail naar info@plataan12.nl

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te

onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

Artikel 8: Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur

zoals deze bij wet is bepaald. Google zal haar bezoekersstatistieken 26 maanden bewaren.

De gemaakte tuin- of interieurplannen worden en blijven bewaard op een beveiligde computer en een versleutelde backup.

 

Artikel 9: Cookies

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om middels analytische, functionele en tracking

cookies bezoekgegevens bij te houden. De gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en

klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website, zodat wij elke

bezoeker zo goed mogelijk kunnen voorzien van de gewenste informatie. Tevens beogen wij hiermee te kunnen analyseren hoe effectief onze Google AdWords-advertenties zijn. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden. Met Google

hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend. Wij verwijzen naar het privacy beleid van Google voor meer informatie over hoe zij met uw gegevens omgaan. Ook raden wij aan het privacy beleid van Google Analytics te raadplegen wanneer u meer wilt weten over hoe Google omgaat met uw data.

 

Cookies en privacy

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen

in de browser van uw computer, mobile telefoon of tablet. Er zijn verschillende soorten cookies

waarbij we hieronder kort aangeven welke cookies wij gebruiken en waarom wij dat doen.

Voor de meeste van de onderstaande cookies moet u dus toestemming geven bij het eerste bezoek aan onze website en indien wij hier gebruik van maken zult u een cookiebanner zien waarbij u om deze toestemming wordt gevraagd. Wij willen u erop attent maken dat u er ook voor kunt kiezen om uw browserinstellingen aan te passen, zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies geplaatst worden of wanneer u nooit wilt dat er cookies geplaatst worden. Wees u er wel van bewust dat dit gevolgen kan hebben voor de functies en het gebruik van onze website. Wij kunnen u in dit geval niet een optimale gebruikerservaring garanderen.

Functionele-Cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Er hoeft hiervoor geen toestemming gegeven te worden.

 Analytisch- Cookies zorgen ervoor dat de website kan meten wat onze bezoekers op de website doen. De statistieken herleiden wij niet naar personen. Wij zijn hierdoor ion staat onze website zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics als derde partij.

Omdat wij met afgeschermde IP-nummers gebruiken, is uw toestemming hier ook niet voor nodig.

Social media-Cookies zorgen ervoor dat u door middel van buttons content kunt delen via uw social media partijen plaatsen en hun privacy beleid verwijzen wij de websites van deze partijen.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internettelefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 10: Beeldmateriaal en aangeboden producten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij PLATAAN12.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PLATAAN12, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Artikel 11: Beperkte aansprakelijkheid

PLATAAN12 spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

PLATAAN12 streeft ernaar dat de informatie op deze website accuraat en up-to-date is, maar secties kunnen hierin achterblijven. Braat en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect is ontstaan door het bezit of het gebruik van informatie, verkregen via deze website.

De op de Website aangeboden materialen en/of diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen en/of diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van PLATAAN12.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan PLATAAN12 nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 13: Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:

PLATAAN12

Caroline van Gennip

T: 06 48363863

M: info@plataan12.nl